Komplexné služby v oblasti verejného obstarávania
Inžinierska činnosť

Verejné obstarávanie

Komplexné služby

 • prípravné činnosti vo verejnom obstarávaní

 • zabezpečenie procesu verejného obstarávania na kľúč – vyhotovenie harmonogramu, spracovanie súťažných podkladov a kompletnej dokumentácie verejného obstarávania

 • riadenie procesu verejného obstarávania

 • spracovanie smerníc vo verejnom obstarávaní

 • zastúpenie verejného obstarávateľa a obstarávateľa pred kontrolným orgánom

 • poradenstvo a ostatné služby vo verejnom obstarávaní

Inžinierska činnosť

Všetko, čo potrebujete

 • odsúhlasenie investičného zámeru s dotknutými orgánmi a organizáciami

 • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia

 • zastupovanie investora voči tretím osobám (dotknutým orgánom a organizáciám, projektantom, dodávateľom stavby a pod.)

 • zabezpečenie stavebného dozoru a stavbyvedúceho

 • spracovanie čiastkových výberových konaní, prieskumov trhu a poradenstvo pri výbere dodávateľa stavby

O nás

Ing. Vratislav Vetrák, majiteľ a konateľ spoločnosti Verea, s.r.o., Trenčín, je odborným garantom vo verejnom obstarávaní s dlhoročnými praktickými skúsenosťami vo verejnom obstarávaní a investičnej výstavbe. Na trhu pôsobí od roku 1998 a poskytuje komplexné služby vo verejnom obstarávaní s celoslovenskou pôsobnosťou. Od júna 2012 je taktiež externým analytikom pre oblasť verejného obstarávania na Úrade vlády Slovenskej republiky.

Služby v oblasti verejného obstarávania sú poskytované verejným obstarávateľom, obstarávateľom ako aj osobám v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Služby sú vykonávané v rozsahu podľa požiadaviek klienta, obyčajne na kľúč ako komplexné služby – od prípravy verejného obstarávania, vypracovania oznámení, súťažných podkladov a kompletnej dokumentácie verejného obstarávania až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačom. Verejné obstarávanie je možné realizovať na stavebné práce, tovary i služby.